Startpagina Spectrumbox
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Profiel
profile

Leskracht Educatie; samenhangend onderwijs voor nieuwsgierige wereldbewoners. Word zelf de verandering die je in het onderwijs wilt zien! Naast de auteursrechtelijke copyrights © vallen de Regenboog Wereldkist en Spectrumbox onder zowel merk- als modelbescherming.


Contactformulier

Spectrumbox: Alle tools en benodigdheden ondergebracht in één handige verrijdbare box om leerlingen vanuit hun beleving richting te geven op het gebied van persoonsvorming, talentontwikkeling en coöperatief leren. Een totaal pakket, inclusief audiovisuele middelen en een digitale leeromgeving, samengesteld als antwoord op de onderwijsvraag van de 21e eeuw: “Hoe bereid ik een grote diversiteit aan kinderen voor op een leven lang leren in een wereld, die in hoog tempo digitaliseert?”. Leren leren, eigen– en groepsverantwoordelijkheid, organiseren, vaardigheden ontwikkelen, ervaring opdoen, samenwerken vanuit gedragsverwachting, meervoudige intelligenties, communiceren, eigenaarschap, reflecteren en presenteren zijn opgenomen in het menu van Spectrumbox.   Met de kerndoelen van wereldoriëntatie en taalvorming als uitgangspunt worden kinderen aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. Spectrumbox is effectief en resultaatgericht en genereert een onderzoekende en ondernemende houding bij kinderen. Het materiaal is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 5.

De website van Spectrumbox ontsluit de avontuurlijke reis, die voor kinderen en hun leerkrachten vanaf groep 5 is weggelegd. De online leeromgeving is afgestemd op de ontwikkelingspsychologie van kinderen, die in 2013 leven, leren en beleven. Aansprekende en functionele stripfiguren veranderen in echte kinderen, die per fase uitleg geven middels informatieve animerende instructiefilmpjes. Met gebruik van film, beeld, audio en tekst leggen de kleurige stripfiguren alle functionele stappen van het werkproces uit.  De website is niet alleen verleidelijk, maar ook gericht op het functioneel bedienen van een grote diversiteit aan kinderen. In kleine onderzoeksgroepjes worden kinderen uitgedaagd tot het stellen van onderzoeksvragen. De concrete leerdoelen (kerndoelen wereldoriëntatie en taalonderwijs) liggen vast, maar de manier waarop die behaald worden, is aan de reizigers! Met een digitaal portfolio als kompas wordt iedere dwaling een leerzame ervaring, waarin 21ste eeuwse vaardigheden ontwikkeld worden.

Het bijhouden van een portfolio draagt bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende en ondernemende houding van de leerling. Het stimuleert het vermogen om ideeën om te zetten in (gezamenlijke) acties, die leiden tot een concreet groepsresultaat.

Het digitale portfolio van Spectrumbox wordt spelenderwijs opgebouwd vanaf de eerste fase van de “Gamejoker”. Op de websitepagina’s van de Spectrumbox stipfiguren kunnen de logboek-formulieren per fase ingevuld, opgeslagen en uitgeprint worden. Alle logboekbladen bij elkaar vormen, in combinatie met andere documenten, verslagen en werkstukken, een werk-, functioneel- en presentatieportfolio.

Bij een nieuw thema vullen de kinderen ter voorbereiding op het startspel de Startlog in. In de daaropvolgende fases wordt er bij ieder werkmoment aandacht besteed aan de mondelinge en schriftelijke verwerking (portfolio) van het projectmatig werken.

Het invullen en onderhouden van een portfolio activeert:

 • het stellen van vragen
 • het verwerken van informatie
 • het plannen van activiteiten
 • het opzetten van een stappenplan
 • het verdelen van de groepstaken
 • het reguleren van regels en afspraken
 • het nakomen van afspraken
 • het stellen van leerdoelen
 • het benoemen van ontwikkelingsbehoeften
 • het evalueren van het eigen handelen

Spectrumbox is geen box! Geen methode die voorschrijft, op welke manier kennis moet worden overgedragen. De verrijdbare box van Spectrumbox is een fysieke vertaling om “het nieuwe leren” concreet aan te pakken en toepasbaar te maken in en om het klaslokaal. De ruimgevulde box, voorzien van tastbare tools, is een gereedschapskist om aan elke leerling maatwerk te leveren. “Out of de box” met ruimte voor persoonlijke inkleuring en het accent op samenwerking, vaardigheidsontwikkeling en persoonsvorming. De multifunctionele box is een hulpmiddel bij het opbouwen en structureel onderhouden van een krachtige coöperatieve leeromgeving. Met één handomdraai verandert de box in een showtafel en opbergbox met gekleurde projectbakken en opbergruimtes voor 8 verschillende onderzoeksgroepjes. Aan de hand van het bijgeleverde leerboek voor leerkrachten en het knieboek voor de kinderen, wordt de werkwijze van het integrale thematische leerproces eenvoudig uitgelegd. Maar één ding is zeker: de projectmatige aanpak is na de onlosmakelijke leerkrachtentraining niet meer weg te stoppen in de box.    

Het magnetische projectbord, waarop met whiteboard markers kan worden geschreven, is een concreet instrument om de onderzoeksactiviteiten van de klas te reguleren. Het is een overzichtsbord waarop ook de stripfiguren van de functionele stappen van de projectmatige aanpak zijn opgenomen. Door het opschrijven van de onderwerpen, de namen van de kinderen en de te ondernemen acties blijft ieder project beheersbaar. Het projectbord herbergt ook een beloningssysteem. Gedurende een project verdienen kinderen ”Coachzegels”.  Zodra de onderzoeksgroepjes gevormd zijn, worden de Coachzegels verzilverd in topsterren. Deze magnetische sterren krijgen een prominente plek op het planbord. Welk onderzoeksgroepje behaalt de meeste topsterren?

Voorbeelden werkstukken en presentaties
(Advertentie)
(Advertentie)

Leskracht Educatie Cirkel is een model voor de integrale aanpak van “het nieuwe leren”, ook bekend onder de term 21st Century Skills. De aanpak van Leskracht is gebaseerd op een holistische visie. Dit betekent, dat de hele ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de projectmatige manier van werken. Kinderen worden vanuit hun beleving aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen op het gebied van:

 

 1. Inhoud: Kerndoelenwereldoriëntatie en taalvorming (Tule SLO) 
 2. Persoonsvorming: Talentontwikkeling (geïnspireerd op de meervoudige intelligenties van Howard Gardner) 
 3. Socialisatie: Gedragsvorming en coöperatief leren
 4. ICT-geletterdheid

 

Het model geeft de leercirkel weer, die kinderen op de kleurvolgorde van de regenboog doorlopen. Er is onderscheid gemaakt in de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen van 6 t/m 9 jaar en ouder. Ieder werkproces wordt afgesloten met een presentatie, waarin het antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt gepresenteerd. Bij de evaluatie worden persoonlijke leerpunten benoemd, die meegenomen worden als leerdoelen en aandachtspunten in een volgend project. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen, die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.

In Spectrumbox zijn meer dan 110 Startcards opgenomen. Een Startcard is een compacte informatieve kaart die gelinkt is aan de inhoud van de kerndoelen van “Oriëntatie op jezelf en de wereld” van het SLO (nummer 34 t/m 53). Twee of drie kinderen kiezen in het kader van een thema of op basis van interesse een Startcard. De projectmatige manier van werken begint bij het uitspelen van die Startcard. In de rechter bovenhoek staan de Spectrumjokers afgebeeld, waaruit de kinderen kunnen kiezen om het onderwerp in spelvorm te introduceren aan hun klasgenoten. De spelbeschrijving wordt per Spectrumjoker op de website van Spectrumbox audiovisueel uitgelegd. De Startcards zijn woordenschatkaarten, die aanzetten tot het stellen van vragen en doen van uitgebreid onderzoek. De dikgedrukte woordjes op de Startcards zijn belangrijke begrippen (gelinkt aan de TULE van SLO), die de kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen. Deze begrippen zijn per kerndoel opgenomen als biebbox op de vier domeinpagina’s. De biebboxen zijn gevuld met teksten, websites, films, animaties en educatieve games. Binnen ieder onderwerp valt nog een wereld te verkennen en te onderzoeken.

RAS staat voor “Regels en Afspraken Spectrumbox”.  RAScards zijn teamontwikkelingskaarten, die bijdragen aan de randvoorwaarden van coöperatief leren. Bij het werken vanuit Spectrumbox ontwikkelen kinderen samenwerkingsvaardigheden, die waardevol zijn voor het socialisatieproces en de persoonsontwikkeling. Onderzoeksgroepjes, die in de samenwerking vastlopen kunnen een RAScard aanvragen, die aansluit bij de aard van het samenwerkingsprobleem. Ieder aandachtsgebied (in totaal 6) beschrijft in duidelijke taal de bijbehorende gedragsverwachtingen. De kinderen doorlopen binnen het onderzoeksgroepje een RAScard en werken met elkaar spelenderwijs aan de vaardigheden.

Wanneer je aan wilt sluiten bij de diverse leervoorkeuren van leerlingen, zal je het onderwijsaanbod rigoureus moeten bijstellen. Binnen Spectrumbox kiezen kinderen zelf langs welke wegen zij het onderzoekend en ondernemend leren willen vormgeven. Op de pagina “Lichtpuntjes” van de Spectrumbox website kunnen kinderen zich oriënteren op de manier, waarop zij een onderzoek en een concreet eindproduct willen realiseren. Deze pagina biedt bij elke keuze voor de leerling of voor het onderzoeksgroepje passende instructiefilms, handleidingen, voorbeelden, tips en plannen van aanpak. Onbeheerste technieken en vaardigheden worden op veelzijdige wijze uitgelegd. De Lichtpuntjes zijn onderverdeeld in 4 gebieden: algemene vaardigheden, klassikale werkvormen, creatieve werkstukken en presentaties. Alle lichtpuntjes zijn ook op kaarten afgedrukt en opgenomen in het fysieke materiaal in de box.